ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Συμφωνία Άδειας Τελικού Χρήστη (EULA)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ CureClass 

Το CureClass προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των περιεχομένων σελίδων καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη του περιεχομένου χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως στο σύνολό τους.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται μεταξύ του τελικού χρήστη και του CureClass και όχι με την εταιρεία Apple. 

Το CureClass και όχι η Apple ή η Google έχει την αποκλειστική ευθύνη για τους όρους που διέπουν το περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτής της εφαρμογής και οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν. Η παρούσα EULA βρίσκεται σε αρμονία με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις των υπηρεσιών Apple Media (Apple Media Services) τις οποίες το CureClass και ο τελικός χρήστης έχουν μελετήσει ενδελεχώς και αποδέχονται πλήρως και στο σύνολό τους. 

ΠΕΔΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

To CureClass παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή / και πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας των χρηστών, υπηρεσίες / σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για όλες τις σελίδες της εφαρμογής και διέπουν το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχουν. Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων / υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το CureClass αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή / και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

Το CureClass έχει την ανέλεγκτη δυνατότητα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο ιδιοκτησίας του, να καταργεί τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες ή / και να δημιουργεί καινούριες δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση των επισκεπτών / χρηστών και χωρίς να είναι απαραίτητη η σχετική τροποποίηση των παρόντων Όρων. Ο επισκέπτης / χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Για την εν λόγω πρόσβαση το CureClassδεν υπέχει καμίας ευθύνης τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και αναφορικά με τα τυχόν καταβλητέα τέλη κάθε μορφής. Ο επισκέπτης / χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης / χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες και στην εφαρμογή.

Στους παρόντες όρους χρήσης αυτής της άδειας περιλαμβάνεται και η Πολιτική Απορρήτου, στην οποία εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το CureClass είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την παροχή συντήρησης και υποστήριξης αυτής της εφαρμογής, με τους όρους της παρούσας EULA και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το CureClass και ο τελικός χρήστης αναγνωρίζουν ότι η Apple δεν έχει καμία υποχρέωση υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης αυτής της εφαρμογής. 

Το CureClass ενημερώνει συχνά την εφαρμογή με βελτιώσεις που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργίας της και σε νέες υπηρεσίες. Ο τελικός χρήστης δικαιούται πρόσθετης υποστήριξης για τη λειτουργία της εφαρμογής μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποστήριξης της εφαρμογής.

Το CureClass διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Ο λογαριασμός μέλους του τελικού χρήση είναι δυνατόν να διαγράφεται αυτομάτως μετά την παρέλευση 6 μηνών μη χρήσης οποιοσδήποτε υπηρεσίας. Μετά τη διαγραφή απελευθερώνεται το «Όνομα χρήστη (user ID / username)» με αποτέλεσμα να μπορεί να δεσμευθεί από οποιοδήποτε νέο μέλος- χρήστη.

Το CureClass δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το CureClass δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συσχετιζόμενος ιστότοπος ή εξυπηρετητής (server) μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το CureClass δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το CureClass. 

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το CureClass είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τις υποχρεώσεις εγγύησης που προκύπτουν από τη νομοθεσία και στον βαθμό που δεν αποποιείται αυτών με τους όρους της παρούσας άδειας. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης της εφαρμογής με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση ο τελικός χρήστης μπορεί να ενημερώνει την Apple ή την Goggle και η Apple ή η Google δύνανται να επιστρέφουν τυχόν καταβληθέντα τιμήματα  σε αμφισβήτηση προς τον τελικό χρήστη και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία χωρίς καμία άλλη υποχρέωση εγγύησης σε σχέση με την εφαρμογή ή με άλλες αξιώσεις, απώλειες, υποχρεώσεις, ζημιές, κόστη ή έξοδα που οφείλονται σε οποιαδήποτε αποτυχία συμμόρφωσης με οποιαδήποτε εγγύηση για την οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνο το CureClass.

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Το CureClass είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη διαχείριση τυχόν παραπόνων ή αξιώσεων του τελικού χρήστη ή τρίτου μέρους που σχετίζεται με την εφαρμογή ή την κατοχή ή και τη χρήση της εφαρμογής εκ μέρους του τελικού χρήση, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε α) αξιώσεις ευθύνης προϊόντος, β) κάθε ισχυρισμό ότι η εφαρμογή δεν συμμορφώνεται με την οποιαδήποτε ισχύουσα νομική ή κανονιστική απαίτηση και γ) αξιώσεις που προκύπτουν από την προστασία των καταναλωτών, το απόρρητο ή άλλη παρόμοια νομοθεσία. Το CureClass αναγνωρίζει ότι η άδεια χρήσης τελικού χρήστη δεν δύναται να περιορίσει την ευθύνη του προς τον τελικό χρήστη πέρα από τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ο τελικός χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το CureClass και τους συνεργάτες του ή τρίτους σχετιζόμενους φορείς για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του CureClass.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο τελικός χρήστης έχει το δικαίωμα να προβάλλει νόμιμες αντιρρήσεις προς το CureClass ως προς την καταχώρηση των προσωπικών του δεδομένων και να αιτηθεί την αποστολή των δεδομένων του ιδιωτικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του καθώς επίσης να διορθώσει ή διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένων, καθώς και τον λογαριασμό του. Ακόμη μπορεί να τροποποιεί την ορατότητα μέρους των προσωπικών δεδομένων του (με εξαίρεση το επιλεγμένο κατά τη διαδικασία της εγγραφής λογαριασμού username) ως προς το δημόσιο χώρο της εφαρμογής και τις διασυνδέσεις που αναπτύσσει μέσα στην κοινότητα CureClass.  Σε περίπτωση ειδικού αιτήματος προς το CureClass που υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας και υποστήριξης και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στους παρόντες όρους, το CureClass οφείλει να απαντήσει εντός τριών (ημερών) ημερών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Το CureClass και ο τελικός χρήστης αναγνωρίζουν ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε αξίωσης τρίτου μέρους περί της παραβίασης κατοχυρωμένων αδειών ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του, ο τελικός χρήστης και το CureClass αλλά όχι η Apple είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διερεύνηση, την υπεράσπιση, τον διακανονισμό ή την απαλλαγή από οποιασδήποτε τέτοια αξίωση, σύμφωνα και με τους υπόλοιπους όρους του παρόντος.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο του CureClass, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, βίντεο, μουσική, ήχων και γενικά όλων των πολυμέσων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και σήματα υπηρεσιών του CureClass και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου, όπως των podcast και των προγραμμάτων αυτοβοήθειας σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή έξυπνη ψηφιακή συσκευή όπως οι ταμπλέτες και τα κινητά τηλέφωνα, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του CureClass και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, δημοσιεύει, αναρτά σε κοινωνικά δίκτυα ή ιστοσελίδες, πωλεί, μεταπωλεί ή / και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του CureClass.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του CureClass, όπου με μία εγγραφή θα του παρέχεται πρόσβαση στο περιεχόμενο κειμένων, άρθρων, μαθημάτων, ή σεμιναρίων είτε δωρεάν είτε κατόπιν αμοιβής εν είδει παραγγελίας της πρόσβασης ή συνδρομής, συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στην Ενιαία Βάση χρηστών του CureClass και στα συγκεκριμένα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Ο επισκέπτης / χρήστης θα δηλώνει εάν επιθυμεί να λαμβάνει πρόσφατο ενημερωτικό υλικό με ψηφιακή μορφή.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Το CureClass παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης / χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα παραλάβει επιβεβαίωση στο email του. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Ο τελικός χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα το CureClass για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή / και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, ο τελικός χρήστης ευθύνεται κατά αποκλειστικότητα για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδό του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Το CureClassδεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία του τελικού χρήστη να σεβαστεί και να ακολουθήσει την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, είναι δυνατή η άμεση διαγραφή του λογαριασμού οποιαδήποτε στιγμή με τη σχετική επιλογή στις “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ” της εφαρμογής.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι παρόλο που το CureClass παρέχει στους χρήστες / μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για την πρόσβαση στο περιεχόμενο αλλά και την ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του CureClass. 

To CureClass δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου των περιεχομένων πληροφοριών που διαμοιράζονται τα μέλη του να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του CureClass μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα καταγγελίας τέτοιου περιεχομένου από τα μέλη και της εξέτασης από το CureClass κάθε σχετικής καταγγελίας με σκοπό την απομάκρυνση αυτού του περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος το CureClass, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή για οποιαδήποτε βλάβη, ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τα ίδια τα μέλη στις υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου. Σε περίπτωση που το CureClass λάβει ειδοποίηση μέσω της φόρμας καταγγελίας ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Ο τελικός χρήστης συμφωνεί να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του CureClass για:
1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή / και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του τελικού χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή / και συνεργασία του τελικού χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του CureClass.
5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή / και προώθηση ή / και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή / και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή / και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του CureClass.
11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή / και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών)
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το CureClass δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το CureClass και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης / δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του CureClass. Επίσης, το CureClass και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. 

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή / και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το CureClass, ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται μέσω προγραμμάτων αυτοβοήθειας, μαθημάτων και σεμιναρίων, των ομάδων, των συζητήσεων και των διαλόγων και όλων των άλλων υπηρεσιών του CureClass.
Ο τελικός χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή  Ένωση προς τρίτα κράτη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το CureClass δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο τελικός χρήστης της εφαρμογής και των σχετιζόμενων ιστότοπων CureClass.gr και CureClass.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το CureClass αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, εκείνων οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο CureClass, αποτελούν μία προσφορά προς τον τελικό χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet με βάση την επιστημονική γνώση, εμπειρία και κατάρτιση των συνεργαζόμενων με το CureClass ειδικών επιστημόνων ή ειδημόνων, και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως εξατομικευμένες συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων ενεργειών και πράξεων. Το CureClass αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου κατά την προσωπική και επιστημονική κρίση των συνεργαζόμενων ειδικών και ειδημόνων, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχόμενων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, ο τελικός χρήστης του CureClass, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών και της εξατομίκευσης της πληροφορίας κατόπιν εκτίμησης ενός ειδικού στο πλαίσιο προσωπικής εξέτασης και συνεργασίας.

‘ΔΕΣΜΟΙ’ (LINKS) ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Το CureClass δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το CureClass σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)

Το CureClass παρέχει στους χρήστες/μέλη του τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών ή / και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Στις περιπτώσεις που οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται μεταξύ του τελικού χρήστη και του CureClass, το CureClass είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 της Ελληνικής νομοθεσίας και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, το CureClass υποχρεούται να ενημερώνει τον τελικό χρήστη σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή / και των υπηρεσιών που του προσφέρει, β) την τιμή, γ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, δ) τον τρόπο πληρωμής, ε) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, στ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και ζ) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Η πρόσβαση στις ελεύθερες σελίδες / υπηρεσίες δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το CureClass μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου, τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), τα μηνύματα (ομάδες, συζητήσεις, διάλογοι και ροή), οι σελίδες χρηστών (προφί), ή / και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή / και δημοσιεύει ο χρήστης. Επίσης, το CureClass διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα επιτρεπόμενα όρια που αφορούν το μέγεθος και τον αριθμό των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) που μπορεί να αποστέλλει ο χρήστης από τον λογαριασμό του, των μηνυμάτων ή / και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά και δημοσιεύει ο χρήστης στις υπηρεσίες του CureClass. Το CureClass διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, τα όρια αποθηκευτικού χώρου περιεχομένου που παρέχει μέσω των υπηρεσιών του στους χρήστες. Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι το CureClass διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που παραμένουν ανενεργοί από τους χρήστες για μακρύ χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο των 6 μηνών).

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ 

Το CureClass διατηρεί χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο ή με τη μορφή bulletin board σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Οι επισκέπτες/χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. To CureClass σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες/χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους. To CureClass διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο επισκέπτη/χρήστη των σχετικών υπηρεσιών σε περίπτωση που λάβει γνώση για την παράβαση των ανωτέρων όρων.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

To CureClass παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τους δικούς τους διαλόγους και συζητήσεις μέσα σε ομάδες, παρέχοντας τους παράλληλα τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε συζητήσεις και διαλόγους που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες ή το CureClass, με ανάρτηση γραπτών μηνυμάτων. Οι χρήστες/μέλη του CureClass οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το CureClass διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Το CureClass σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους. Σε περίπτωση που το CureClass λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου/κάποιων μηνυμάτων που αναρτούν / δημοσιεύουν οι χρήστες μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του μηνύματος ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το δημιούργησε.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ

Το CureClass παρέχει στους χρήστες/μέλη των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους πάνω στα ζητήματα που διαπραγματεύεται το CureClass, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων, των μαθημάτων και των σεμιναρίων, τα οποία διατυπώνονται με τη μορφή αξιολογήσεων του περιεχομένων, ερωτημάτων ή αφηγήσεων. Το CureClass διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το CureClass διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο λογαριασμός μέλους του τελικού χρήστη είναι δυνατόν να διαγράφεται αυτομάτως μετά την παρέλευση 6 μηνών μη χρήσης οποιοσδήποτε υπηρεσίας. Μετά τη διαγραφή απελευθερώνεται το «Όνομα χρήστη (user ID / username)» με αποτέλεσμα να μπορεί να δεσμευθεί από οποιοδήποτε νέο μέλος- χρήστη.

Ο τελικός χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το CureClass διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του / των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή / και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο τελικός χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι α) δεν βρίσκεται σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο της κυβέρνησης των ΗΠΑ/ ή που έχει οριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως «υποστηρικτική της τρομοκρατίας» χώρα και β) δεν περιλαμβάνεται σε λίστα  απαγορευμένων μερών, προσώπων ή οργανισμών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του CureClass, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του CureClass και του τελικού χρήστη και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Ο τελικός χρήστης συμμορφώνεται με τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις τρίτων μερών όπως η Apple και η Google.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

To CureClass και ο τελικός χρήστης αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι η Apple και οι θυγατρικές της είναι τρίτοι δικαιούχοι της παρούσας. Με την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων αυτής της EULA η Apple έχει το δικαίωμα επιβολής αυτών των όρων στον τελικό χρήστη ως τρίτο μέρος συνδικαιούχος. 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ 

CureClass, Καρνεάδου 38, Αθήνα 10676, Ελλάδα. 
support@cureclass.gr
Τηλ.: +302112343453